بخشی از طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی
 • بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با احتمال ابتلا و پروگنوز کنسر پروستات در افرادی که تحت بیوپسی ترانس رکتال پروستات قرار گرفته اند
 • مقايسه ي بيهوشي بدون داروهاي مخدر با بيهوشي مرسوم و متعادل در كاهش تهوع و استفراغ بعد از جراحي در بیماران کاندید جراحی TURB و :TURP کارآزمایی کنترل شده و تصادفی شده
 • بررسی رابطه شاخص توده بدنی با سطح سرمی nadir آنتی ژن اختصاصی پروستات پس از رادیکال پروستاتکتومی در مردان مبتلا به کنسر لوکالیزه پروستات
 • بررسی تأثیر تقسیم بندی الگوی گلیسون شماره 3 به زیرمجموعه های 3a و 3b و 3cدر نمونه های بیوپسی سوزنی پروستات بر قدرت پیشگویی مرحله پاتولوژیک تومور
 • تعیین اثر نمونه برداری از ناحیه ترانزیشن پروستات بر روی حساسیت تشخیصی کانسر پروستات در بیمارانی که تحت بیوپسی سوزنی با گاید سونوگرافی قرار می گیرند
 • بررسی کارایی داروی( (Tri-calcium phosphate Bioceramبه عنوان bulking agent در درمان مردان مبتلا به بی اختیاری ادراری استرسی پس از جراحی اورولوژیک
 • مقایسه کارایی transition zone PSA density در تشخیص کانسر پروستات در بیماران با و بدون شواهد هیستولوژیک پروستاتیت مزمن در نمونه بیوپسی پروستات
 • طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات بیوپسی پروستات
 • بررسی ارتباط بین تنوعهای ژنتیکی عملکردی در SHBG و درجه بدخیمی در بیماران مبتلا به سرطان پروستات
 • مقایسه سطح سرمی و ادراری VEGF در افراد مبتلا به تومورهای low grade TCC و High grade TCC و بررسی میزان تغییرات آن در پیگیری یکساله بیماران
 • بررسی رابطه هایپرمتیلاسیون ژنهای MDR1,GSTP1,RASSF1,GDNRB و RARB1 در DNA آزاد گردشی (cell-free DNA) با سرطان پروستات ,Gleason score و سطح سرمی PSA
 • بررسى ارتباط پاتولوژی نامطلوب در بیماران رادیکال پروستاتکتومی باPSA density و Gleason score قبل از عمل (94-92)
 • بررسی اثر بیماری های پروستات بجز سرطان پروستات بر میزان total PSA در بیماران تحت بیوپسی پروستات قرار گرفته (94-92)
 • ارزیابی اثرات درمانی و عوارض جانبی داروی واریوپپتیل 3.75 (فرمولاسیون ایرانی آگونیست LHRH) در بیماران مبتلا به سرطان پروستات
 • بررسي ارتباط نسبت fPSA/TPSA با وجود يا عدم وجود بدخيمي در بيوپسي پروستات در بيماران با PSA (90-84)
 • بررسی میزان شیوع و عوامل مؤثر بر تنگی گردن مثانه و بی اختیاری ادراری در بیماران مبتلا به کانسر پروستات که تحت عمل رادیکال پروستاتکتومی در بیمارستان امام خمینی قرار گرفته اند: 1391-1390
 • مقایسه بیان ژن استروئید سولفوترانسفراز نوع 2B و استروئید سولفاتاز در بافت پروستات بیماران مبتلا به کانسر پروستات در مقایسه با بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات
 • بررسی تکثیر ژن EGFR و HER2 به روش CISH در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم پروستات مقاوم به درمان
 • بررسی رابطه ریزمغذی ها با سرطان پروستات
 • بررسی میزان اثر بخشی داروی میکرورلین در کاهش سطوح PSA وسطح تستوسترون در بیماران مبتلا به کانسر متاستاتیک.(93-91)
 • بررسی بیان ژن EGFR و موتاسیونهای ژن های KRAS و BRAF در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای پروستات
 • تهیه مدل پیش بینی کننده سرطان پروستات با استفاده از سن ، معاینه بالینی و آنتی ژن اختصاصی پروستات و پارامترهای سونوگرافی
 • بررسی پاتولوژی توده های کوچک غیر قابل لمس بیضه که به طور اتفاقی در سونوگرافی اسکروتوم تشخیص داده شده اند در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1388 الی 1390
 • مقایسه کارآیی سیستم های کشت مختلف بر تکثیر و غنی سازی سلولهای اسپرماتوگونیای انسانی به منظور حفظ باروری بیماران سرطانی
 • بررسی شیوع، شدت و عوامل مؤثر بر ناتوانی جنسی پس از انجام رادیکال پروستاتکتومی در بیماران با سرطان پروستات مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1390 الی 1391
 • بررسی و مقایسه ی یافته های تصویر برداری هنگام بیوپسی سوزنی پروستات از طریق سونوگرافی با سطح سرمی PSA، free PSA و پاتولوژی
 • بررسی میزان درگیری غدد لنفاوی در بیماران سرطان پروستات که طی سالهای 1390-1384 در بیمارستان امام خمینی تحت عمل رادیکال پروستاتکتومی قرار گرفته اند
 • ارزشیابی برنامه آموزشی دوره کارآموزی ارولوژی و عوامل موثر بر آن در دانشکده پز شکی تهران از دیدگاه کارورزانی که بخش کارورزی جراحی را گذرانده اند
 • تعیین حساسیت و ویژگی هیالورونیک اسید و هیالورونیداز ادراری در کشف Tcc مثانه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1390و 1391
 • بررسی نوع پاتولوژی تومورهای کلیه در بیمارانی که تحت نفرکتومی قرار گرفته اند.(80-90)
 • بررسي يافته هاي پاتولوژي تومور بيضه که پس از کموتراپي طي سالهاي 90-84 RPLND قرار گرفته اند
 • بررسي ارتباط بيان ژنهاي PSA، ERG، AMACR، SPNK1، TMPRSS2:ERG و DD3-PCA3 در سرطان پروستات با stage بيماري و درجه گليسون
 • بررسی نقش MRI و سی تی اسکن در تشخیص درگیری غدد لنفاوی لگنی در بيماران مبتلا به کانسر پروستات که تحت عمل راديکال پروستاتکتومي قرار گرفته اند:( 90-84)
 • بررسی ارتباط بین کلسیفیکاسیون در tranrectal ultrasoniography با وجود سرطان پروستات در پاتولوژی بیوپسی ( 84 تا90)
 • بررسی نتایج بیوپسی سوزنی با نتایج پاتولوژی و staging بیماری بعد از عمل جراحی در بیمارانی که به علت سرطان پروستات تحت رادیکال پروستاتکتومی قرار گرفته اند(90_84)
 • بررسي تاثير اعتياد به ترياک بر بافت بيضه در موش صحرايي سفيد آزمايشگاهي (rat)
 • مقایسه staging بالینی و پاتولوژی در ایجاد سرطان پروستات در دو گروه بیماران با و بدون perineural invasion که تحت عمل رادیکال پروستاتکتومی قرارگرفته اند. (90-84)
 • تعیین رابطه دانسیته Tranzitional zone PSA با وجود سرطان پروستات (90-85)
 • تعيين فراواني التهاب مزمن پروستات در نمونه هاي بيوپسي سوزني پروستات (84-90)
 • ارزيابي ميزان توانمندي رزيدنتهاي اورولوژي در دانشگاه علوم پزشکي تهران پيرامون تفسير کليشه ها ونتايج سي تي اسکن بيماريهای رایج
 • ارتباط زمان دوبرابر شدن PSAبا درجه وخامت تومور بدخیم پروستات در بیوپسی های سوزنی در بیماران سرطان پروستات
 • ترجمه،پایایی،روایی شاخص بین المللی نعوظ(IIEF )