آموزش مداوم پزشکی

امتیاز

کد برنامه

پایان

شروع

عنوان

شناسه

ردیف

4

18670911

1391/03/25

1391/03/25

کنفرانس درمان های سرطان های پیشرفته پروستات و کلیه

14178

1

6

39313029

39313028

1393/08/26

1393/08/25

همایش کانسر پروستات

46769

46765

2