اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی

3. دکتر حسن جمشیدیان
دانشیار
ایمیل:jamshidh@yahoo.com

2. دکتر محسن آیتی
دانشیار
ایمیل: drayati_mohsen@yahoo.com

1.دکتر محمد رضا نوروزی
استاد
ایمیل:mrnowroozi@yahoo.com

6. دکتر محمدرضا اشراقیان
استاد
ایمیل: eshraghianmr@yahoo.com

5. دکتر غلامرضا حسن زاده
استاد
ایمیل:
gholamreza_hassanzadeh@yahoo.com

4 . دکتر مهدی عقیلی
دانشیار
ایمیل:aghili@tums.ac.ir

9. دکتر محسن محمودی طاهری
استادیار(عضو هیئت علمی)
ایمیل:mtmahmodi@yahoo.com

8. دکترعرفان امینی
استادیار
ایمیل:amini.erfan@gmail.com

7. دکتر منصور جمالی زواره ای
استاد
ایمیل:mjamali@sina.tums.ac.ir

12. خانم مهسا وطنی
(منشی پژوهشی)

11. دکتر سولماز اوحدیان مقدم
استادیار (عضو هیئت علمی)
ایمیل : solmaz.ohadian@gmail.com

10. دکترسید منصور گتمیری
دانشیار
ایمیل:gatmiri@tums.ac.ir