عناوین کارگاه های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

امتیاز

کد برنامه

پایان

شروع

عنوان

شناسه

ردیف

2.5

29670912

1391/02/19

1391/02/19

کارگاه عملی ترانس رکتال بیوپسی پروستات

13471

1

2.5

29670911

1391/02/20

1391/02/20

کارگاه عملی ترانس رکتال بیوپسی پروستات

13477

2

4

29670921

1393/02/08

1393/02/08

کارگاه عملی ترانس رکتال بیوپسی پروستات

135646

3