از جمله فعالیت های مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بیوپسی پروستات در بیماران مشکوک به کانسر پروستات می باشد. این سامانه کلیه اطلاعات دموگرافیک، بالینی و پاتولوژیک بیمارانی را که تحت بیوپسی پروستات قرار گرفته اند از اسفند ماه سال 1383 ثبت کرده است. همچنین پیش بینی های لازم جهت استفاده ی سایر مراکز تحقیقاتی از این اطلاعات و نیز در اختیار قراردادن فضا برای سایر مراکز تحقیقاتی جهت ثبت داده های خویش صورت گرفته است. پژوهشگرانی که مایل به ثبت اطلاعات بیماران خود در این سامانه و مشارکت در فعالیتهای پژوهشی مرکز می باشند می توانند درخواست خود را به مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی ارسال فرمایند.

با توجه به روند رو به افزایش تعداد بیماران مبتلا به سرطان قسمت قابل توجهی از بودجه بهداشتی در کشور های مختلف صرف مسایل مرتبط با غربالگری، تشخیص، درمان و پژوهشهای مرتبط با کانسر می شود. بدیهی است ثبت منظم و systematic اطلاعات مرتبط با بیماری های بدخیم کمک بزرگی به طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با کانسر و تعیین سیاست های مرتبط با غربالگری، تشخیص و درمان بیماریهای بدخیم می کند. مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف کاهش خطای انسانی در ثبت اطلاعات و امکان دسترسی سریع و به روز به اطلاعات اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه ی الکترونیکی ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سرطانهای ادراری نموده است.