تاریخچه و اساسنامه مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

تاریخچه:

سال 1389 ، موضوع تاسیس مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران درهئیت امناء دانشگاه با حضور مقام محترم وزارت بهداشت مطرح و مورد تایید قرار گرفت. در نهایت به استناد رای صادره در دویست و چهارمین جلسه مورخ 4/8/89 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ، با تاسیس مرکزتحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت اصولی به عمل آمد. این مرکز به همت والای تعدادی از اعضای محترم هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، در اواخر سال 1389 تاسیس و در بیمارستان امام خمینی شروع به کار کرد. یکی از فعالیت های مهم و سازنده ای که در پیشبرد روند اهداف این مرکز صورت گرفته، راه اندازی سامانه های ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان پروستات و سایر سرطان های شایع دستگاه ادراری تناسلی می باشد ، که از بهمن ماه 1391 به صورت آنلاین صورت می گیرد.

اساسنامه :

ماده 1 – به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی که در این اساسنامه " مرکز تحقیقات " نامیده می شود . برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2 – اهداف :

 • 1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی
 • 2- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 • 3- جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد ، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 • 4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی
 • 5- ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین
 • 6- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 • 7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از :

 • الف – شورایعالی
 • ب- رئیس مرکز

ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از :

 • 1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • 2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • 3- معون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • 4- رئیس مرکز
 • 5- سه نفر از اعضائ هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

ماده 5 – وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد :

 • 1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
 • 2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاههای و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 • 3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز
 • 4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصصی و با رعایت ضوابط قانونی
 • 5- تصویب دستور العمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز تحقیقات
 • 6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظایف رئیس مرکز:

 • رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضاء مرکز : مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است :

 • الف –اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.
 • ب- اعضاء وابسته : که اعضاء ، هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مرکز :

 • الف-درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
 • ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • ج- اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ 4/8/89 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ،این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ( دولتی-غیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها ، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید ، این اساسنامه بلااثر خواهد شد.

دکتر وحید دستجردی

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی