اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی

دکتر مهدی عقیلی
دانشیار
ایمیل:aghili@tums.ac.ir

دکتر محسن آیتی
دانشیار
ایمیل: drayati_mohsen@yahoo.com

دکتر محمد رضا نوروزی
استاد
ایمیل:mrnowroozi@yahoo.com

دکتر منصور جمالی زواره ای
استاد
ایمیل: mjamali@sina.tums.ac.ir

دکتر محمدرضا اشراقیان
استاد
ایمیل: eshraghianmr@yahoo.com